Optrekkend vocht? Ik wil droge muren!
Benieuwd of de E-Dryer voor u ook de juiste oplossing is?
Bel of mail JB Muurdroging:

Tel:      06-81048019
E-mail: info@drogemuren.nl

 

Algemene Voorwaarden JB Muurdroging

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JB Muurdroging en op elke tot stand gekomen overeenkomst, eventueel op afstand, tussen ondernemer en consument.
2. Van deze voorwaarden kan slechts afgeweken worden indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijk waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. De garantie en verantwoordelijkheid van JB Muurdroging beperkt zich tot het geleverde product en het eventueel vervangen/repareren van een defect product. Voor schade die volgt uit het wel/niet opvolgen van advies, of schade/vervolgschade die ontstaat door het niet functioneren van het geleverde product neemt JB Muurdroging geen enkele verantwoordelijkheid.

Artikel 3 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Eerst door schriftelijke orderbevestiging van de leverancier of door feitelijke uitvoering door de leverancier komt een overeenkomst tot stand.

Artikel 4 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of overige wettelijke bepalingen.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 5 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
4. Bij reclamatie, technische storingen/onvolkomenheden of bij fabricage-/materiaalfouten repareert JB Muurdroging het product of levert een vervangend product.
5. Storingen/reclamaties dienen direct of uiterlijk binnen 2 weken na levering schriftelijk meegedeeld te worden. Het defecte product dient in de toestand zoals deze zich bevond op het moment van schadevaststelling beschikbaar te blijven voor JB Muurdroging, anders kan JB Muurdroging geen aanspraak op garantie/reparatie accepteren.

Artikel 6 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 - Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan volgens de door de ondernemer in de offerte aangeboden opties, of zonder korting binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
2. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
3. Eigendomsvoorbehoud:
a. alle geleverde goederen blijven eigendom van JB Muurdroging totdat de factuur voor deze goederen volledig betaald is.
b. Het is niet toegestaan om goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd/gemonteerd te verpanden of in bewaring te geven aan derden.
c. Bij betalingsachterstand is JB Muurdroging gerechtigd om conform de wettelijke regels het koopcontract te ontbinden en/of de goederen die reeds aan de koper ter beschikking waren gesteld terug te vorderen. Het terugvorderen betekent niet tegelijkertijd het beëindigen van het koopcontract. Betaalt de klant de openstaande factuur alsnog niet, dan kan JB Muurdroging na het stellen van een passende termijn het contract alsnog eenzijdig opzeggen, tenzij een dergelijke termijn volgens wettelijke regels niet nodig is.

Artikel 8 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt middels deze Algemene Voorwaarden over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 9 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen dienen eerst aan de ondernemer te worden voorgelegd. Indien hierbij na herhaald aandringen geen oplossing wordt gevonden, kunt u het geschil voorleggen aan het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 10- Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 JB Muurdroging | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel